Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż detaliczna produktów leśnych

Leśniczowie prowadzą sprzedaż drewna opałowego, żerdzi i drobnicy (S2a, S3, S4, M2). Detaliczna sprzedaż odbywa się w leśnictwach raz w tygodniu, w każdą środę (za wyjątkiem leśnictwa Linne - sprzedaż w każdy wtorek) w godz. 7 do 9. Sprzedaż drewna w siedzibie nadleśnictwa odbywa się w godz. od 8 do 13 w dni pracy nadleśnictwa.

 

WARUNKI

KUPNA – SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PRODUKTÓW LEŚNYCH
w Nadleśnictwie Turek

obowiązują od 17.01.2019 r.

 1. Detaliczna sprzedaż produktów leśnych odbywa się zgodnie z Regulaminem  sprzedaży produktów leśnych na rynkach detalicznych w Nadleśnictwie Turek.
 2. Detaliczna sprzedaż produktów leśnych na fakturę odbywa się tylko i wyłącznie
  w biurze Nadleśnictwa Turek.
 3. Produkty leśne są sprzedawane (na bazie loco las, drewno po zrywce lub bez dokonanej zrywki w przypadku samowyrobu) bez dodatkowych kosztów transportu czy załadunku - są odbierane staraniem i na koszt nabywcy.
 4. Odbioru drewna z lasu (wywozu) dokonuje się po uzgodnieniu terminu z leśniczym -  
  tj. od poniedziałku do piątku - w uzgodnionych godzinach, w okresie 14 dni od daty jego zakupu.
 5. Zakupionych produktów leśnych nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia dokumentu sprzedaży właściwej miejscowo (leśnictwo) administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o ich wydaniu.
 6. Wywóz zakupionych produktów leśnych z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego.
 7. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na dokumencie sprzedaży.
 8. Na wniosek nabywcy, leśniczy może przedłużyć termin wywozu o 7 dni. Po tym terminie nadleśnictwo nie odpowiada za zakupione produkty, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej
  lub nawet całkowitej ich kradzieży.
 9. Nabywca, lub upoważniony przez niego na piśmie imiennie przewoźnik, dokonuje odbioru ilościowego zakupionych produktów leśnych na gruncie, w miejscu
  ich wydania.
 10. Odbioru produktów niedrzewnych dokonuje nabywca w nieprzekraczalnym terminie
  3 dni od daty ich zakupu.
 11. Nabywcy przysługuje prawo składania reklamacji odnośnie ilości i jakości zakupionego drewna w terminie 14 dni od dnia jego wywozu z lasu.
 12. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej.
 13. Po odebraniu przez nabywcę produktów niedrzewnych reklamacji nie uwzględnia się.
 14. Oświadczenie nabywcy: zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
  o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 poz.1000,1669) wyrażam zgodę
  na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach administracyjnych.