Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż detaliczna produktów leśnych

Leśniczowie prowadzą sprzedaż drewna opałowego, żerdzi i drobnicy (S2a, S3, S4, M2). Detaliczna sprzedaż odbywa się w leśnictwach raz w tygodniu, w każdą środę (za wyjątkiem leśnictwa Linne - sprzedaż w każdy wtorek) w godz. 7 do 9. Sprzedaż drewna w siedzibie nadleśnictwa odbywa się w godz. od 8 do 13 w dni pracy nadleśnictwa.

 

Warunki kupna-sprzedaży detalicznej produktów leśnych

 

1. Produkty leśne są sprzedawane na warunkach "Ex Works" – loco las, bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku - są odbierane staraniem i na koszt kupującego.

2. Odbioru drewna z lasu (wywozu) dokonuje się w uzgodnieniu z miejscowym leśniczym, tj. w każdą środę i czwartek, w godz. 800 - 1500, w terminie 14 dni od daty jego zakupu.

3. Zakupionych produktów leśnych nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia dokumentu sprzedaży właściwej miejscowo (leśnictwo) administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o ich wydaniu.

4. Wywóz zakupionych produktów leśnych z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego.

5. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na dokumencie sprzedaży.

6. Na wniosek nabywcy, leśniczy może przedłużyć termin wywozu o 7 dni. Po tym terminie nadleśnictwo nie odpowiada za zakupione produkty, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej ich kradzieży.

7. Nabywca, lub upoważniony przez niego na piśmie imiennie przewoźnik, dokonuje odbioru ilościowego zakupionych produktów leśnych na gruncie, w miejscu ich wydania.

8. Odbioru produktów niedrzewnych (np: sadzonek, choinek) dokonuje nabywca w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty ich zakupu.

9. Nabywcy przysługuje prawo składania reklamacji odnośnie ilości i jakości zakupionego drewna w terminie 14 dni od dnia jego wywozu z lasu.

10. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej.

11. Po odebraniu przez kupującego produktów niedrzewnych reklamacji nie uwzględnia się.

12. Oświadczenie kupującego: zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach administracyjnych.